header

 Domov

Udialo sa na našej škole

Personálne obsadenie

Naša škola

Rada školy

História

Čo sme dokázali

Fotogaléria

Linky

Školský klub detí

Klub moderných učiteľov 

Klub vychovávateľov ŠKD

Špeciálny pedagóg

Kariérový poradca

Internetová žiacka knižka

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Krúžková činnosť

Odborné učebne

Pohľad do tried 

Športové ihriská

Školská knižnica

Školský parlament

Matematické triedy

Hokejové triedy

Kamerový systém

Dokumenty školy

Kontakt

Informácie pre rodičov

Formuláre na stiahnutie

Objednávky, faktúry, zmluvy

Verejné obstarávania - Profil VO

Voľné pracovné miesta

M. R. Štefánik

Spolupráca

Ocenenia

Videotéka

Regionálna výchova


85. výročie

Na stiahnutie
©2015

Základná škola
Milana Rastislava Štefánika Lučenec
 
Webmaster:

Michal Mészároš  

Aktualizácia:24.8.2015                                                                                             Vitajte Na Stránke Našej Školy!


OZNAM O ZMENE WEBOVEJ STRÁNKY ŠKOLY!

Vážení rodičia, priatelia školy! Milí žiaci

Informujeme Vás, že v školskom roku 2015/2016 prechádzame na novú webovú stránku školy a všetky aktuálne údaje zverejňujeme

už na zsstefanikalc.edupage.org!


Výsledky medzinárodnej štúdie zdravia

V školskom roku 2013/14 sme sa ako škola zapojili do spolupráce pri realizácii medzinárodnej štúdie HBCS – Healt Behaviou in School Aged Children v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou vo viac ako 40 krajinách. Monitorovanie zastrešovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta a my Vám ponúkame možnosť nahliadnuť do Národnej správy HBSC  za roky 2013/14.

 http://www.upjs.sk/public/media/11508/nar-sprava-zdravie-final-web.pdf

List riaditeľom škôl (PDF)


Oznam pre vodičov

Informujeme všetkých vodičov, že v dňoch 23. alebo 24. 7. 2015 bude realizovaná úprava dopravy na Ulici Szabóa – zmena smeru zjednosmernenia od Ul. B. Němcovej s pravostranným odbočením

na Haličskú cestu.

Účastníkov cestnej premávky týmto žiadame o zvýšenú pozornosť                a rešpektovanie nového dopravného značenia.


Poďakovanie

Milí priatelia, všetkým, ktorí ste hlasovali za náš projekt Hrnčiarska dielňa pod starým orechom v Raiffeisen bank, ďakujeme! Vaša podpora a hlasovanie škole priniesla finančný dar 1000 EUR.


Výstupy z projektu DIGIŠKOLA

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec - video

ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

ZŠ M.R. Štefánika, Lučenec - video

Videoexperiment – Chémia

Videoexperiment - chémia - video


Súťaž pre teba počas letných prázdnin

Navrhni maskota

OZ Preventista vyhlasuje letnú výtvarnú súťaž „Navrhni Maskota“ - postavičku, ktorá bude v nasledujúcich rokoch pomáhať šíriť myšlienky bezpečnosti na internete a prevencie kriminality.

Svoje návrhy odovzdaj po prázdninách pani učiteľke Mgr. D. Trnkovej, ktorá spolu s členmi školského parlamentu na našej škole súťaž zastrešuje a práce spoločne odošle.

Tvoj nápad môže pomôcť - maskot


leto v ŠKD


Oznam pre rodičov žiakov

v hmotnej núdzi

Žiadame rodičov žiakov posudzovaných na účely hmotnej núdze podľa rozhodnutia ÚPSVaR, aby sa dostavili do kancelárie vedúcej ŠJ a vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE. Toto vyhlásenie je potrebné vyplniť vždy mesiac skôr do 10.teho v kalendárnom mesiaci, aby bolo dieťa zaradené do zoznamov nasledujúci mesiac. Neskorým vyplnením a odovzdaním Vyhlásenia, bude dieťa zaradené do zoznamov HN až o mesiac neskôr.

Nakoľko budú letné prázdniny, je potrebné vyplniť a odovzdať tlačivo Vyhlásenia najneskôr do 10.8.2015.

Tlačivom rodičia vyhlasujú, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.  


UPOZORNENIE

Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci upozorňuje všetkých parkujúcich pri škole na Ulici Szabóa, aby si vo svojich vozidlách nenechávali osobné veci, ktoré by mohli byť predmetom odcudzenia. Zaznamenali sme vykrádanie parkujúcich osobných áut na tejto ulici.

  


hokej plagátPonuka


ZŠ M.R.Štefánika ponúka širokej verejnosti služby rozvozu alebo prepravy motorovým vozidlom Fiat Ducato Combi (hlavne potravinárskeho charakteru). Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čisle: 0474333648 alebo 0911650189.Stránkové dni:


Stránkové dni sú každú stredu od 9.00 do 14.00 hod.
Viac informácií na tel. čísle 047/4333648, príp. e-mail:
zsstefanikalc@gmail.com
   RAJO.sk    Pri problémoch s brejk kartami kontaktovat:
Lubomír Nárožný- obchodný zástupca
mobil: 0903 434 085
email: naroznyl@azet.sk